Hofterupsdösen

Hofterupsdösen är en stenkammargrav. Den är belägen strax öster om Hofterups kyrka. Den består av fyra 1.2 x 1.2 meter breda stenblock som bildar en fyrsidig kammare med ett 1.3 x 1.8 x 1 meter stort takblock. På takblockets ovansida har man funnit så kallade skålgropar. Graven var ursprungligen täckt av en rund eller rektangulär jordhög.

Dösen har koppling till gånggrifterna vid Storegård. Det finns även kopplingar till gånggriften i Gillhög, men på grund av motorvägens dragning genom landskapet har de tydligaste sambanden brutits.
De många gravhögarna, bland annat Kung Hottars Hög, Tiomannahögen och Manhögarna i områdets sydöstra del,
visar att bygden varit nyttjad även under bronsåldern.

---------------------------------------------------------------------------

Om Hofterupsdösen ur "Skånska fornlämningar och deras äldre beskrivningar"

Samlade av Sven Rosborn
I Hofterups by ligger på en nära utjämnad kulle en ganska märkvärdig stendyss. Fyra upprättstående stenar, omkring 21/2 alnarhöga, uppbära en femte, nära 2 alnar tjock sten, varigenom bildas ett övertäckt rum, med en 2 alnars bred öppning åt öster. Det stöd, som överliggaren har av den sydligaste upprättstående stenen, är så omärkligt, att man varje ögonblick väntar att se den nedstörta. I överliggaren märkas några små runda ingnidna fördjupningar.
Sjöborg kallar detta ett tempelkummel; men det är ingen tvivel om att man här har för sig en av dessa stendysser, som är begravningsplatser från stenåldern

... Också försäkrade allmogen, att prosten Hoverberg i Barsebäck vid grävning funnit en urna därstädes. Folket i trakten berättar vidare, att från stendyssens öppning gått en av stenar omgiven gång av 6 á 8 alnars längd, till en stenkrets av 12 upprättstående stenar. Är denna uppgift sann, och den upprepas av flera, så skulle här ha funnits ett särdeles ovanligt och komplicerat begravningsmonument från stenåldern. De sistnämnda stenarna blev i slutet av förra århundradet flyttade av en bonde för att begagnas till gärdsgård kring hans gård nere i byn; men varje morgon han kom ut, fann han de dagen förut uppresta stenarna ligga kullstörtade. Slutligen gick han till stendyssen och gjorde där en bön, anhållande att stenarna måtte få stå, där han satt dem, och från den stunden fick han ro.

En mängd ättehögar finns i denna trakt, och på ett enda hemmans ägor räknar man fem sådana. "Mannahögarna", två ättehögar belägna i Hofterup, säges ha sitt namn därav, att kung Hottar slagit Mennerna på denna plats och låtit uppkasta högarna över de fallna.

Strax söder om Hofterupsdösen finns även Kung Hottars Hög,
Tiomannahögen och Manhögarna.
De kan du läsa om på en särskild sida.

TILLBAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html