Hofterup förr och nu

Hofterups socken består idag av i huvudsak två delar. Dels den gamla bondbyn som ligger utspridd på höjden vid kyrkan och dels det på 1970-talet nya villaområdet norr om Lundåkravägen. Tidigare har socknen haft bl a namnen Hoftatorp Houfterup och Hoftarp.

Mellan havet och Hofterup finns en vall som kallas Järavallen. Denna vall, som ingår i Litorinavallen, bildades efter istiden då vattenståndet var ett par meter högre än vad det är idag. Vallen har sträckt sig runt hela Skånes västkust, men är bara på ett fåtal ställen så tydlig som i Hofterupstrakten.

Hofterups kyrka anses vara bland de äldsta i Norden. Du kan läsa mer detaljer på sidan som handlar om kyrkan.

Äldre än kyrkan är den kända Hofterupsdösen, bestående av fyra klippblock med ett femte ovanpå. Även om dösen kan du läsa på specialsida.

Bebyggelsen

Tidigare utgjordes Hofterup av byn runt kyrkan och Lundåkra by samt utmarker för bete och odling. När laga skifte gjordes flyttades gårdarna ut. I Hofterup talades det aldrig om "gård" i betydelsen "mindre bondgård", utan sa man "gården" så avsågs Barsebäcks gods. För att beteckna "gård" i rikssvensk betydelse användes ordet "ställe".

Skogen som Hofterups Villasamhälle ligger i planterades på 1950-talet. När träden blivit tillräckligt höga blev skogen ett populärt ställe att bygga sig en sommarstuga på. Närheten till Sjöbobadet och Barsebäckshamn spelade nog en viss roll i sammanhanget. Skog och bad nära varandra.

I slutet av 1960-talet började Barsebäcks kärnkraftverk byggas. De som skulle arbeta där sökte bostäder i området och samtidigt hade det börjat byggas så smått i Hofterup.  1970 blev det tillåtet att bygga åretruntbostäder och området blev stadsplanerat.

Någon skola fanns inte i området från 1955 till 1980. Först 1987 invigdes en förskola och året efter kom Skönadalsskolan som är en låg- och mellanstadieskola. Numera finns det även Henkelstorps Förskola på Lundåkravägen.

Den del som varit småskola i Hofterups gamla skola blev till Byastugan 1956.

Det byggdes en ny butik vid skolan 1981 och det fanns även ett
postkontor in på 2000-talet. Center Syd i Löddeköpinge kom 1990 och tog alltmer av handeln i orterna runtomkring och det som blev kvar i Hofterup var en Jourbutik. Butik och post byggdes därefter om till skollokaler.

Näringar

Jordbruket var huvuädnäringen i Hofterup sedan före 1800-talet. Sedan kom torvbrytningen. Det behövdes ingen fabrik eftersom torven torkades utomhus. Efter en månad lades den i en lada.
Det fanns en lada i Hofterup på Torvladevägen och en på Hofterups mosse. Torven användes till eldning och torvströet till att lägga under djuren i stallarna. Torvbrytningen var en betydande del av binäringen och den krävde ca 20 man.

Tobak
I Hofterup har även odlats tobak. Den krävde mycket skötsel men var en viktig inkomstkälla för småbrukarna. Tobaken lämnades till en uppsamlingsplats i Dösjebro. När tobaksodlingen upphörde i början av 1960-taler, p g a. att den statliga subventioneringen upphörde, började många småbrukare att odla morötter istäIlet. De såldes till uppköpare enligt odlingskontrakt.

Mjölk
Mjölkproduktionen var mycket utbredd. Pä 192O-talet fanns ett flertal mjölkproducenter i Hofterup. De flesta hade dock bara en eller ett par kor. De sista mjölkbönderna försvann omkring 1978, dä bröderna Jonsson flyttade från Hofterup. De hade sina kor på åkern mellan Byastugan och Lundåkravägen.

Hantverk och handel
Hofterups hantverkarna var samlade i "Stan" eller "Betlehem" där de hade sina hus och verkstäder. "Stan" eller "Betlehem" är den del av Hofterup som ligger på Hofterups Kyrkoväg, väster om där Lundåkravägen börjar.
Här fanns smedja, bränneri, rökeri, skräddare, snickare, skomakaren Per Svensson, som tillika var kyrkovaktmästare och barnmorskan fru Johansson.
Smedjan innehades av Johan Westerberg, vars son Arne sedan tog över. Johan Westerberg var erkänt skicklig att smida ringar till vagnshjul. Många äldre i byn mindes att det lät som kyrkklockor när han slog på sitt städ.
Husklungan kallades "Stan" just därför att alla hantverkare bodde där, precis som i en stad. En del av de boende var också lite extra religiösa, därför kallades klungan med hus ibland även Betlehem.

Runt om i Hofterup fanns också fyra butiker. Du kan läsa om dem på sidan om Hofterups handlare.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hofterups.byastuga.se/Snapsvisor.html
http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html

 

http://www.royhallgard.com/Snapsvisor.html